• GERDA hyvin edustettuna 27. pohjoismaisessa gerontologiakongressissa

    GERDA-tutkijat Kristina Tiainen, Sarah Åkerman, Fredrica Nyqvist, Birgitta Olofsson, Laura Corneliusson ja Erika Boman kongressissa.

    GERDA-tutkijat Kristina Tiainen, Sarah Åkerman, Fredrica Nyqvist, Birgitta Olofsson, Laura Corneliusson ja Erika Boman kongressissa.

    12-14 kesäkuuta pidettiin 27 pohjoismainen gerontologiakongressi Karolinska Institutet:issa Tukholmassa, Ruotsissa. GERDA-tietokanta ja tutkijat olivat hyvin edustettuina kongressissa. Fredrica Nyqvist Åbo Akademista johti hyvin vieraillun symposion, joka käsitteli ympäristötekijöiden, sosiaalisten ja yksilöllisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta terveellisessä vanhenemisessa ja pitkäikäisyydessä. Osana symposiota Sarah Åkerman Åbo Akademista esitti tutkimusta "Blue Zones"-alueista, kun taas Birgitta Olofsson Uumajan yliopistosta piti esityksen aivoterveydestä hyvin iäkkäillä ihmisillä. Kongressiin osallistui myös Erika Boman Högskolan på Åland:ista, joka esitteli tutkimusta alkoholin käytöstä ikäihmisillä. Laura Corneliusson Uumajan yliopistosta esitteli tutkimusta kävelynopeuden ja masennusoireiden välisestä yhteydestä. Kaikki mainitut esitykset olivat GERDA-tietojen pohjalta. Lue lisää kongressista tästä.

GERDA esiteltiin Helsingissä

31.05.2024

GERDA-tutkija Ann-Sofie Silvennoinen Åbo Akademista kutsuttiin yhdistys De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f
tilaisuuteen Helsingissä esittelemään GERDA-tietokantaa yhdistyksen seminaarissa 18. huhtikuuta. De Sjukas Väl i huvudstadsregionen r.f. on ruotsinkielinen, poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa ruotsinkielisiä ikääntyneitä, joiden toimintakyky on heikentynyt, saamaan apua ja tukea, johon he ovat oikeutettuja äidinkielellään. Toiminnassaan yhdistys tekee yhteistyötä ikääntyneiden, omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoelimiin luodakseen edullisempia olosuhteita ikääntyneille korostamalla ikääntyneiden yksilöllisten tarpeiden ja humaanin huolenpidon merkitystä. Joka toinen vuosi he järjestävät seminaarin, ja tänä vuonna kuulijat tutustuivat GERDAan.

Lue lisää Post image

GERDA-tutkija Erika Boman valittu Ahvenanmaan terveys- ja sairaanhoitohallituksen jäseneksi

16.05.2024

GERDA-tutkija Erika Boman on valittu Ahvenanmaan terveys- ja sairaanhoitohallituksen jäseneksi, joka vastaa Ahvenanmaan julkisesta terveys- ja sairaanhoidosta. 

- Ikäihmiset ovat suurin asiakasryhmä useimmissa Ahvenanmaan terveys- ja sairaanhoitoklinikoissa. Tuntuu arvokkaalta tuoda mukanaan tutkimusta ikäihmisistä, mukaan lukien GERDA-aineistoa, päätöksenteon tueksi, kommentoi Boman. 

Lue lisää.

Lue lisää Post image

Tulevaisuudensuunnitelmat yli 85-vuotiaiden keskuudessa

26.03.2024

Useita tutkimuksia on tehty vanhempien aikuisten tulevaisuudensuunnitelmista, mutta näissä tutkimuksissa on usein vain muutamia yli 85-vuotiaita osallistujia. Tutkijat Martin Bergfrid, Yngve Gustafson, Håkan Littbrand, Birgitta Olofsson ja Bodil Weidung ovat tutkineet, miten yli 85-vuotiaat yksilöt ajattelevat tulevaisuudestaan GERDA:n dataa hyödyntäen. Tulokset viittaavat siihen, että kotona asuminen ja omien hampaiden säilyttäminen liittyvät tulevaisuudensuunnitelmiin. Tulokset viittaavat myös eroihin ruotsin- ja suomenkielisten välillä.

 

Lue lisää tuloksista täältä.

Lue lisää Post image

Tarvitaan lisää tutkimusta, jotta voitaisiin erottaa ikään liittyvä terveys ja toimintarajoitteisuus

05.01.2024

Ikää koskeva kysymys on noussut keskusteluun uuden vammaislain myötä Suomessa, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2025. Lainsäätäjät haluaisivat erottaa vamman ja ikään liittyvät kysymykset helpottaakseen uuden lain mukaisen tuen myöntämistä. GERDA-tutkimusryhmän Fredrica Nyqvist korostaa, että lisää tutkimusta tarvitaan ikään liittyvän huonovoinnin ja vammaisuuden erottamiseksi sekä selvittämään, miten synnynnäiset tilat vaikuttavat ikääntymiseen.

Voit lukea verkkolehteä ja koko artikkelin täältä (ruotsiksi).

Lue lisää Post image

Omaishoidon ja yksinäisyyden tutkimus esiteltiin Tampereella

20.11.2023

Lokakuun lopussa pidettiin kansallinen sosiaalipolitiikan konferenssi Tampereella, Suomessa. GERDA-tutkija Sarah Åkerman esitteli alustavia tuloksia pitkittäistutkimuksesta yksinäisyydestä ikääntyneiden omaishoitajien keskuudessa GERDA-tietokannan perusteella. Alustavat tulokset viittaavat siihen, että erityisesti pitkään hoivanneet omaishoitajat ovat alttiimpia kokea yksinäisyyttä verrattuna esimerkiksi vasta-alkaneisiin omaishoitajiin, entisiin omaishoitajiin tai ei-omaishoitajiin. Yksinäisyys ei kuitenkaan ollut erityisen yleistä missään tutkituista ryhmistä. Tutkimus tehdään yhteistyössä GERDA-tutkijoiden Fredrica Nyqvistin, Mikael Nygårdin, Birgitta Olofssonin ja Fredrik Snellmanin kanssa. Tutkimuksen lopulliset tulokset odotetaan julkaistavan keväällä 2024.

Lue lisää Post image

GERDA-forskare kommenterar regionala nedskärningar i Österbotten

09.05.2023

Under de senaste veckorna har planerade regionala nedskärningar i äldreomsorgen diskuterats i media i Österbotten. GERDA-affilierade forskare har intervjuats (se här och här) och berättat om sin oro kring planerna på att dra in vårdplatser för äldre med stora vårdbehov. Även närståendevårdares situation har tangerats i intervjuerna. Förutom intervjuer har GERDA-forskare i Vasa även skrivit en insändare (publicerad här och här) där mer samverkan mellan forskning och fältet efterfrågas för att trygga ett åldersvänligt samhälle.

Lue lisää Post image

GERDA hybridseminarium hölls i Vasa 30.3

04.04.2023

Den 30.3 hölls ett hybridseminarium kring "Jakten på det goda åldrandet" vid Åbo Akademi i Vasa. Fredrica Nyqvist (Åbo Akademi) och Annika Wentjärvi (Yrkeshögskolan Novia) presenterade GERDA-materialet och fungerade som moderatorer för seminariet som lockade totalt cirka 170 deltagare, varav majoriteten deltog virtuellt medan cirka 50 deltog vid Åbo Akademi och cirka 30 personer vid Seniortorget i Umeå. Yngve Gustafson (Umeå universitet) höll en föreläsning om psykisk ohälsa bland äldre bl.a. med fokus på depression och läkemedelsanvändning. Erika Boman (Högskolan på Åland) presenterade regionala perspektiv på hälsa, sjukdom och nyttjande av vård och tjänster. Fredrik Snellman (Umeå universitet) och Anna Samén (Umeå universitet) presenterade resultat om attityder till åldrande, samhället och välfärdsteknologi med såväl longitudinella som regionala perspektiv. Sarah Åkerman (Åbo Akademi) och Marina Näsman (Åbo Akademi) presenterade också longitudinella och regionala perspektiv på anhörigomsorg och förtroende i samhället. Birgitta Olofsson (Umeå universitet) och Emilia Viklund (Åbo Akademi) presenterade resultat kring att vara äldre under pandemin med fokus på resultaten från den senaste GERDA-enkätundersökningen. Avslutningsvis hölls en paneldiskussion som samlade såväl forskare, anställda i social- och hälsovårdssektorn och tredje sektorn samt äldre själva. I paneldiskussionen deltog Lisbeth Fagerström (Åbo Akademi), Nils Enwald (Umeå kommun), Tony Pellfolk (Österbottens välfärdsområde), Pia Nabb (Folkhälsan, Marina Näsman (Åbo Akademi), Gunborg Sten (erfarenhetsmentor för närståendevårdare), Torsten Pellfolk (närståendevårdare) samt Yngve Gustafson (Umeå universitet).

GERDA-gruppen tackar alla deltagare och åhörare för en fin eftermiddag tillsammans. Ifall du blev att fundera på någon av presentationerna, kan du ta kontakt med forskaren (gå till kontaktuppgifter.)

 

Lue lisää Post image

GERDA-tutkimusta ja sen tuloksia esiteltiin Gerontologia kongressissa Tampereella

13.02.2023

Tampereella järjestettiin kolmipäiväinen Gerontologia 2023 kongressi, jonka teemana oli Ikääntymisen uusi aika.  Kongressissa käsiteltiin monipuolisesti vanhenemisen ilmiöitä ja ikääntyneiden ihmisten toimintakyvyn, aktiivisuuden, hyvinvoinnin, hoidon, tuen ja palveluiden haasteita ja mahdollisuuksia. Gerontologia 2023 oli sarjassaan 10. kongressi ja tällä kertaa samassa yhteydessä järjestettiin myös Geriatripäivät. Näin ollen kongressi kokosi yhteen yli 700 vanhuuden, ikääntymisen ja vanhusten hoidon asiantuntijaa.

Katri Turunen esitteli kongressissa GERDA-hankkeeseen liittyvän posterin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiimin puolesta. Posteri perustui uusimpaan, vuonna 2021 eteläpohjalaisilta yli 65-vuotiailta kerättyyn aineistoon. Posterissa esiteltiin ikääntyneiden näkemyksiä mahdollisuuksistaan päästä hoitoon COVID-19 pandemian aikana sekä siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Vaikka suurin osa yli 65-vuotiaista koki mahdollisuutensa päästä hoitoon samanlaisiksi kuin nuoremmilla, oli joukossa ikääntyneitä, joiden kokemus oli päinvastainen. He kokivat todennäköisemmin taloudellista niukkuutta ja yksinäisyyttä kuin henkilöt, jotka kokivat mahdollisuutensa päästä hoitoon yhteneviksi nuorempien kanssa. Posteri herätti kongressikävijöissä kiinnostusta; sen äärellä puhuttiin muuan muassa siitä, kuinka joillekin ikääntyneille kasautuu monenlaista osattomuuden kokemusta ja huono-osaisuutta. Heille myös koronapandemiasta selviytyminen on voinut olla haastavampaa kuin toisille.

Gerontologia 2023 kongressin ohjelma oli kokonaisuudessaan kiinnostava ja antoisa. Uusimman tutkimustiedon äärelle kokoontuminen oli inspiroivaa ja synnytti uusia tutkimusideoita. Kongressin järjestivät Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus sekä kolme alan yhdistystä: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Suomen Geriatrit ry ja Societas Gerontologica Fennica ry.

Sarah Åkerman, Marina Näsman ja Fredrica Nyqvist Åbo Akademista esittelivät posterin GERDA-tietokannasta.

Lue lisää Post image

Hybridiseminaari 30.3 Ikääntyneiden hyvinvointi ja palvelut - tänään ja tulevaisuudessa

31.01.2023

Torstaina 30.3.2023 klo 13.00 järjestetään Seinäjoella GERDA:n tulosseminaari: Ikääntyneiden hyvinvointi ja palvelut - tänään ja tulevaisuudessa. Voit osallistua tulemalla paikan päälle SeAMKin Kamputalolle, Kalevankatu 35, tai Teams-linkin kautta etänä.

Ohjelma:

13.00 Tervetuloa
13.05 Aktiivisena ja terveenä ikääntyminen muuttuvassa maailmassa, Kaisa Koivunen, Jyväskylän yliopisto
13.40 GERDA-tutkimushanke ja Etelä-Pohjanmaan tuloksia teknologian käytöstä, Katja Valkama, SeAMK
14.00 Koettu terveys ja minäkuva - jäänkö kotiin vai lähdenkö muiden pariin? Heli Vaartio-Rajalin, Åbo Akademi
14.30 Kahvi
15.00 Ikääntyneiden liikkuminen ja hyvinvointi sekä näkemykset hoitoonpääsystä koronapandemian aikana, Katri Turunen, SeAMK
15.30 Keskustelu


Tervetuloa! Ilmoittaudu viimeistään 24.3.2023 mennessä tästä.
Lisätietoja Katja Valkama, katja.valkama@seamk.fi, 040 8300386


Haluatko osallistua ruotsinkieliseen seminaarin? Vastaava tilaisuus järjestetään Vaasassa Åbo Akademissa, ota yhteyttä Sarah Åkerman, sarah.akerman@abo.fi, +358504771776

Lue lisää Post image

Tohtorinväitös siitä, miten ikääntyneiden työntekijöiden elinvoimaa voidaan tukea

16.01.2023

THM Tina Söderbackan väitöskirja hoitotieteen alalta esitettiin julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa joulukuussa. Väitöskirjan otsikkona on Vitality, health, and work - The older person’s vitality sources. Tämän väitöskirjan tarkoituksena on syventää ymmärrystä siitä, miten ikääntyneiden työntekijöiden elinvoimaa voidaan tukea.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa iäkkäät ihmiset osallistuivat GERDA-kyselyyn ja 2579 vastausta analysoitiin. Laaja yhteisöllinen hyväksyntä, merkityksellinen toiminta, optimaalinen terveys ja sisäinen voima ovat tärkeitä elinvoiman lähteitä. Rajoittavia tekijöitä on merkityksellisyyttä vähentävät tapahtumat maailmassa ja lähiympäristössä, sairaudet ja psyykkiset rasitteet.

Lisää tietoa: https://www.abo.fi/fi/uutiset/tohtorinvaitos-siita-miten-ikaantyneiden-tyontekijoiden-elinvoimaa-voidaan-tukea/ 

Lue lisää Post image

Save the date: välkommen på seminarium om åldrande!

15.12.2022

Den 30 mars klockan 12.15-16.00 ordnas ett hybridseminarium på Åbo Akademi i Vasa, där vi presenterar resultat från Gerontologisk Regional Databas (GERDA) med data insamlat från äldre bosatta i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Åland. Vi kommer att berätta om teman såsom välbefinnande, hälsa, omsorg och förtroende, välfärdsteknologi, Covid-19 pandemins effekter och erfarenheter av ålderism. Vi kommer även att belysa regionala skillnader och trender över tid. Seminariet riktar sig till alla intresserade av åldrande och frågor som rör äldres välmående.

Ett mer detaljerat programblad och anmälningsinformation sänds ut i januari. Det kommer att vara möjligt att delta både på plats vid Academill och via dator. Seminariet kommer även att streamas på Seniortorget i Umeå. En finskspråkig seminariedag hålls samma datum vid Seinäjoki yrkeshögskola i samarbete med Eläkeläisliitto.

God jul och gott nytt år önskar alla GERDA-forskare. Vi ses i mars!

Lue lisää Post image

Tohtorinväitös iäkkäiden ihmisten ottamisesta mukaan tulevien terveyden edistämispalvelujen kehittämiseen

09.12.2022

VTM Emilia Viklundin väitöskirja hoitotieteen alalta esitetään julkisesti tarkastettavaksi Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa.

Väitöskirjan otsikkona on Ageing Online: Promoting older persons’ subjective wellbeing in a digital everyday life. Kaksi väitöksen tutkimuksista perustuu GERDA-hankkeen kyselyaineistoon, joissa on tutkittu koetun hyvinvoinnin ja internetin käytön suhdetta.

Väitöstilaisuus järjestetään perjantaina 16. joulukuuta 2022 klo 12 osoitteessa Akademisalen, Academill, Rantakatu 2, Vaasa. Vastaväittäjänä toimii professori Helle Wijk, Göteborgin yliopisto, Ruotsi ja kustoksena dosentti Anna Forsman, Åbo Akademi. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Lisää tietoa: https://www.abo.fi/fi/uutiset/tohtorinvaitos-iakkaiden-ihmisten-ottamisesta-mukaan-tulevien-terveyden-edistamispalvelujen-kehittamiseen/ 

Lue lisää Post image

Etelä-Pohjanmaan AKKE-rahoituksella tehdyn selvityksen raportti on julkaistu

22.11.2022

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) toteutti Etelä-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksen avulla postikyselyn Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuville yli 65-vuotiaille henkilöille syksyllä 2021. Kysely on osa laajempaa, jo vuosia käynnissä ollutta GERDA-hanketta (GERDA - Gerontologinen tietokanta ja resurssikeskus), jossa kerätään tietoa ikääntyneiden ihmisten elämäntilanteesta, tarpeista ja tällä kertaa myös koronapandemian vaikutuksista.

Julkaistussa raportissa esitellään monipuolisesti tietoa maakunnan yli 65-vuotiaiden henkilöiden tarpeista ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tarjota tietoa päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tueksi. Selvityksen mukaan liikkumista ja muita aktiivisen elämän ylläpitäviä aktiviteettien tarjontaa tulee lisätä ja olla monipuolista. Ikääntyneillä säännöllinen liikunta tukee toimintakyvyn ylläpitämistä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että mahdollisuuksia liikkua on myös henkilöillä, jotka saavat kotipalvelua.

Yksinäisyydestä kärsii 14 % vastaajista, mutta on tärkeää huomioida, että palvelujen piirissä oleminen ei poista yksinäisyyttä, ellei siihen erityisesti kiinnitetä huomiota. Erilaiset monipuoliset aktiviteetit lisäävät mahdollisuuksia ihmissuhteisiin ja vähentävät yksinäisyyttä.

Palvelutarjontaa voidaan tukea myös digitaalisilla palveluilla. Niiden käyttöönotossa on mietittävä millaisia palveluja ikääntyneet toivovat. Käyttökokemukset lisäävät palvelunkäyttäjien positiivista suhtautumista teknologioiden hyödyntämiseen ja digitaalisiin palveluihin.

Raportti

Lue lisää Post image

Vanhustyön moniammatillinen seminaari Seinäjoella keskiviikkona 26.10 klo 8.30-15

24.10.2022

Tervetuloa SeAMKin moniammatillisen vanhustyön asiantuntijaryhmän järjestämään kaikille avoimeen seminaariin.

Seminaari järjestetään hybridinä, joten siihen on mahdollista osallistua joko paikanpäällä Framilla F128 tai etänä Teamsin kautta.Seminaari on kaksiosainen. Aamupäivällä esitellään sosiaali-ja terveysalan opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä tuloksia ja toimenpidesuosituksia loppuvuodesta 2021 eteläpohjalaisille yli 65-vuotiaille suunnatusta laajasta kyselystä. Kyselyn toteutti SeAMKin GERDA-hanke. Hanketta on rahoittanut Etelä-Pohjanmaan liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoituksella.

Iltapäivän osuus on kansainvälinen, toteutuu englanninkielisenä ja kohdistuu muistisairauksiin.

Ohjelma

Lue lisää Post image

Virtuella föreläsningar om välfärdsteknologi och ålderism i oktober

17.10.2022

I oktober föreläser två GERDA-forskare om välfärdsteknologi och ålderism vid Seniortorget i Umeå. Föreläsningarna kan ses såväl på plats som virtuellt. 

 

GERDA-forskaren Anna Samén föreläser om välfärdoptimism i äldreomsorgen och äldres attityder den 19 oktober 13.30–14.30. Mer information och länk till föreläsningen hittas här.

 

GERDA-forskaren Fredrik Snellman föreläser om ålderism och bl.a. dess konsekvenser för hälsa på Seniortorget i Umeå den 25 oktober kl. 13.30-15.00. Mer information och länk till föreläsningen hittas här.

Lue lisää Post image

Yngve Gustafson medverkade i programmet Kropp & själ i P1

06.10.2022

Yngve Gustafson, en av GERDA:s grundare, medverkade den 4 oktober i programmet Kropp och själ i P1. Temat för programmet var gånghastighetens betydelse för hälsan. Du kan ta del av programmet även i efterhand via denna länk: https://sverigesradio.se/avsnitt/ganghastighet 

Under fliken publikationer; GERDA i media (länk) hittar du även annat intressant innehåll där GERDA och den forskning som har gjorts uppmärksammats i tv, radio eller tidningar.

Lue lisää Post image

TV4 lyfter fram resultat från GERDA i nyhetsinslag

20.04.2022

TV4 Nyheterna lyfter under dagen fram ett inslag om äldres upplevelser av ensamhet och att ha blivit diskriminerade under pandemin som baseras på resultat från GERDA. Klicka här för att se inslaget.

I den senaste GERDA-enkäten inkluderades frågor relaterade till covid-19 pandemin för att kunna kartlägga äldre personers upplevelser av hur deras liv påverkats på olika sätt. Resultaten visar bland annat att 20 procent av de som svarat på enkäten i Västerbotten upplevde att besöksförbuden i samband med covid-19 påverkat dem i rätt stor omfattning. Därtill upplevde 13 procent att de blivit dåligt bemötta eller diskriminerade under pandemin pga sin ålder, vilket är betydligt fler än i enkäten för 5 år sedan.

Genom fortsatta analyser hoppas vi kunna få mer kunskap om hur livsvillkoren och pandemin har påverkat både det fysiska och psykiska välbefinnandet hos gamla människor i Västerbotten. Resultaten kan förhoppningsvis ge oss kunskaper om vad som fungerar bra i vård och omsorg och vad som behöver förbättras för att någon inte ska behöva uppleva sig diskriminerad på grund av sin ålder.

En längre nyhet har publicerats på Umeå Universitets hemsida: https://www.umu.se/nyheter/besoksforbud-under-pandemin-paverkade-boende-negativt_11583022/ 

Lue lisää Post image

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan yli 65-vuotiaat ovat olleet tyytymättömiä koronarajoituksiin

14.03.2022

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla tehdyn GERDA-tutkimuksen tulokset osoittavat, että sairaaloissa ja asumisyksiköissä pandemian aikana määrätyt vierailukiellot ovat vaikuttaneet kielteisesti ikääntyneisiin. Myös erilaiset sosiaalisen kanssakäymisen ja vapaa-ajan toiminnot ovat kärsineet, mutta toisaalta samaan aikaan yli 65-vuotiaat ovat löytäneet tapoja harrastaa ja puuhastella kotona.

Suomeksi:

https://lehti.seamk.fi/hyvinvointi-ja-luovuus/etela-pohjanmaan-ja-pohjanmaan-yli-65-vuotiaat-ovat-olleet-tyytymattomia-koronarajoituksiin/

Ruotsiksi:

https://www.abo.fi/nyheter/de-aldre-over-65-ar-i-osterbotten-och-sodra-osterbotten-har-upplevt-missnoje-med-coronarestriktioner/

 

Lue lisää Post image

GERDA:s enkätdatainsamling har startat på Åland

08.02.2022

I slutet av vecka 4 sändes GERDA-enkäten ut till 1350 personer på Åland. Högskolan på Åland är en ny part i GERDA-samarbetet, men en liknande  datainsamling har genomförts på Åland 2015: Hälsa och livskvalitet bland äldre män och kvinnor på Åland (HÄMKÅ15) https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf Den aktuella datainsamlingen möjliggör att delvis följa vissa frågor över tid (jämföra med data insamlad 2015), men också en ny möjlighet att jämföra de åländska deltagarnas hälsa och livsvillkor med deltagare i Österbotten, Södra österbotten och Västerbotten.  

Enkätutskicket har också uppmärksammats av Ålands radio https://alandsradio.ax/nyheter/enkat-om-aldres-halsa-och-livsvillkor  

Lue lisää Post image

Ny GERDA-studie om förändringar i ensamhet bland de äldre

10.01.2022

Studien, gjord av forskare vid Åbo Akademi, visade att de flesta äldre i Kvarkenregionen inte lider av ensamhet. År 2010 uppgav ca 8 procent att de lider av ensamhet och sex år senare, 2016, hade andelen ökat till ca 10 procent. Enbart 3 procent led av ensamhet under båda undersökningstillfällena. Studien bekräftade hittills kända riskfaktorer för ensamhet såsom att vara änka eller änkling, att ha dålig hälsa och att känna sig deprimerad. Dessutom var risken för ensamhet större bland äldre i Västerbotten jämfört med i Österbotten. I artikeln diskuteras flera möjliga förklaringar till regionala skillnader i ensamhet.

Nyqvist, F., Näsman, M., Hemberg, J., & Nygård, M. (2021). Risk factors for loneliness among older people in a Nordic regional context – a longitudinal study. Ageing and Society, 1-22. https://doi.org/10.1017/S0144686X21001707 

Lue lisää Post image

GERDA toivottaa kaikille Hyvää Joulua

20.12.2021

GERDA tutkimusryhmä toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Haluamme myös erityisesti kiittää yhteistyökumppaneitamme sekä kaikkia niitä jotka ovat osallistuneet toimintaamme ja tutkimukseemme eri tavoin kuluneen vuoden aikana.

Lue lisää Post image

GERDA-tutkijat osallistuivat Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteiden päiville

22.11.2021

Pohjanmaan neljännet sosiaali- ja terveystieteiden päivät järjestettiin 18-19.11 Pietarsaaressa. Tämän vuoden teemana oli ”Tiedolla vaikuttavia ja turvallisia palveluja”. Ohjelmassa oli ajankohtaisia aiheita kuten tekoäly, potilas- ja asiakasturvallisuus sekä uusi hyvinvointialue, mutta myös monia muita mielenkiintoisia suullisia- ja posteriesityksiä.

Tiedepäivät ovat erinomainen tilaisuus levittää tietoa alueella tehdystä tutkimuksesta ja siksi olimme iloisia voidessamme esitellä GERDA-hanketta posterin avulla.

Kuvassa Annika Wentjärvi, Marina Näsman ja Fredrica Nyqvist, jotka ovat osa Pohjanmaan GERDA:n tutkimusryhmää.

Lue lisää Post image

Möjlighet att höra mer om GERDA under Vetenskapskarnevalen i Vasa

17.11.2021

Fredagen den 19.11 kl.14.30 vid Gros bokhandel kommer professor Mikael Nygård och akademilektor Fredrica Nyqvist hålla en presentation om det goda åldrandet i framtidens Österbotten som en del av Vetenskapskarnevalen som äger rum i Vasa. Presentationen kommer bland annat att innehålla information från GERDA. Vetenskapskarnevalen är ett populärvetenskapligt, flerspråkigt evenemang för alla. Varmt välkomna!

Här kan du läsa mer om evenemanget: https://vetenskapskarnevalen.fi/sv/programs/det-goda-aldrandet-i-framtidens-osterbotten/

 

Lue lisää Post image

Uusi GERDA-aineistonkeruu – kohta noin 20 000 ihmistä saa kyselylomakkeen postilaatikkoonsa

27.10.2021

GERDA-kysely toteutetaan neljättä kertaa loppusyksyllä 2021.  Kyselylomake on aikaisemmin lähetetty vuosina 2005, 2010 ja 2016. Kyselyn avulla saamme arvokasta ja ajantasaista tietoa ikääntyneistä henkilöistä ja heidän elämäntilanteestaan, jota voidaan hyödyntää eri tavoin hyvän ikääntymisen edistämisessä. Tuloksien avulla voidaan tukea päätöksentekoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä maakunnissamme.

Kyselylomake lähetetään Suomessa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sekä Ruotsissa Västerbottenin yli 65-vuotiaille asukkaille. Kyselylomake lähetetään talvella myös Ahvenanmaan asukkaille. Kaiken kaikkiaan yli 20 000 ihmistä saa postitse kyselylomakkeen.

Lue lisää Post image

GERDA-kysely toteutetaan toista kertaa Etelä-Pohjanmaalla

25.10.2021

SeAMK Sosiaali- ja terveysala on saanut Etelä-Pohjanmaan liitolta AKKE-rahoituksen GERDA-hankkeen tämän vuotiseen aineistonkeruuseen sekä selvityksen laatimiseen. Tavoitteena on kartoittaa yli 65-vuotiaiden henkilöiden osallisuutta, aktiivisuutta hyvinvoinnin tilaa, koronan vaikutuksia näihin sekä arvioidaan muutoksia palveluntarpeissa.

Tulosten perusteella voidaan tarvittavia toimenpiteitä kohdentaa oikein sekä kehittää palveluntarjoajien palvelukokonaisuuksia tai toimintatapoja ikäihmisten tarpeiden mukaisesti koronan vaikutuksia minimoiden. Tulosten avulla palveluntarjoajat voivat paremmin kohdentaa palvelujaan. Toimenpiteillä voidaan vahvistaa alueellista resilienssiä tukemalla ikääntyneiden ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä edistämällä turvallista kotona asumista.

Vuoden 2016 tiedonkeruun laajentaminen Etelä-Pohjanmaan alueella lisäsi merkittävästi suomenkielisten ikääntyneiden osuutta tiedontuottajina. Tänä vuonna lähetetään kysely entistä laajemmalla vastaajajoukolle ja toiveena on, että mahdollisimman moni kyselylomakkeen saaja siihen vastaisi. Aineisto tulee olemaan jatkossa hyödynnettävissä moniin erilaisiin tutkimuksiin sekä selvityksiin.

Aineistosta laaditaan SeAMKin tutkijoiden toimesta Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueelle raportti, jossa keskitytään erityisesti koronan vaikutuksiin ikäihmisten hyvinvointiin. Raportti tullaan julkaisemaan vuoden 2022 loppupuolella SeAMKin julkaisusarjassa. Lisäksi aineistosta julkaistaan kaksi yleistajuista artikkelia. Tuloksia tullaan esittelemään myös seminaarissa tai webinaarissa.

Etelä-Pohjanmaan kyselyn osalta lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö, yliopettaja Katja Valkama, puh. 040 8300 386, katja.valkama@seamk.fi

Lue lisää Post image

Ny doktorsavhandling om gånghastighet, fysisk aktivitet, kognitiv funktion och demens

20.10.2021

Den 1 oktober 2021 disputerade Jerry Öhlin vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, med en avhandling om fysisk aktivitet och gånghastighet och deras samband med kognitiv funktion och demens. 

Två av avhandlingens fyra studier baserades på data från Umeå85+/GERDA:s hembesöksmaterial och de övriga två från SilverMONICA-studien.

Här kan du läsa mer om avhandlingen: https://www.umu.se/nyheter/langsam-gang-mojligt-tecken-pa-kommande-demens_10934135/

Lue lisää Post image

Doctoral thesis shows that obesity is related to increased survival in old age

12.10.2021

Maria Burman, who is a specialist in geriatric medicine at the University hospital of Umeå, defended her thesis on the 4th of June, 2021. The theme of the thesis was malnutrition and obesity among older adults. Two of the four studies included in her thesis were based on the GERDA home visits data.

One of the studies showed among other things that malnutrition and a low Body Mass Index (BMI) were associated with an increased morality risk. This underlines the importance of nutritional screening among older adults, especially among those living in a nursing home.

You can read more about the thesis here: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1552672&dswid=1821

Lue lisää Post image

Uusi väitöstutkimus ikääntyneiden henkilöiden koetusta hyvinvoinnista

12.10.2021

Tässä väitöstutkimuksessa ikääntyneiden henkilöiden koettua hyvinvointia lähestyttiin erityisesti 80/85 vuotta tai vanhempien ihmisten näkökulmasta. Empiirisen tutkimuksen avulla havaittiin, että vanhoista vanhempien hyvinvoinnissa löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja verrattuna muihin ikäryhmiin. Lisäksi hyvinvointiin vaikuttavat lukuisat sosiodemografiset, sosiaaliset ja terveyteen liittyvät tekijät. Erityisesti huomioitavia riskitekijöitä ovat yksinäisyys ja masennus, joiden ennaltaehkäisy on suositeltavaa. Tutkimus osoitti myös, että osa tutkimushenkilöistä oli kokenut aikuisen lapsensa kuoleman, mikä heikensi hyvinvointia merkittävästi. Tästä aihepiiristä on myös melko vähän aiempaa kirjallisuutta, mikä antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joista kolmen artikkelin aineisto on kerätty hyvinvointia käsittelevän GERDA-kyselytutkimuksen ja kotikäyntien avulla. Sosiaalipolitiikan, geriatrian, hoitotieteen ja toimintaterapian yhdistäminen tutkimuksissa on ollut keskeistä, koska tutkimukset ovat keskittyneet hyvinvointiin, joka on moniulotteinen ilmiö.

Väitöstutkimuksen tuloksista hyötyvät sosiaali- ja terveydenhuolto sekä erityisesti vanhoista vanhimmille kohdettujen palvelujen suunnittelu ja järjestäminen. Jatkotutkimuksia tarvitaan esimerkiksi vanhoista vanhimpien ihmisten hyvinvointia edistävistä menetelmistä. Lähivuosien haasteina ovat ihmiskeskeisten interventioiden kehittäminen ja testaus, joissa lähtökohtana ovat yksilölliset toiveet, tarpeet ja olosuhteet.

Marina Näsman toimii sosiaalipolitiikan tutkijana Åbo Akademissa. Hänen väitöstilaisuutensa pidettiin 9.4.2021.
Väitöskirja kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://www.doria.fi/handle/10024/180697

Lue lisää Post image
Top